GOTS Board

GOTS Board

The new GOTS board: Dr. Christian Lang, Prof. Dr. Holger Schmitt, Prof. Dr. Martin Engelhardt, Dr. Casper Grim, Prof. Dr. Stefan Nehrer, Prof. Dr. Romain Seil, Prof. Dr Wolf Petersen, Prof. Dr. Jürgen Freiwald, PD Dr. Karin Pieber, Univ.-Dozent Dr. Gerald Gruber, Dr. Lukas Weisskopf (hinten von links). Dr. Christian Egloff, PD Dr. Marco Ezechieli, Prof. Dr. Thomas Tischer, PD Dr. Frieder Mauch, PD Dr. Jochen Paul, Dr. Markus Knöringer, Dr. Rolf Michael Krifter. Es fehlen: Dr. Christian Schneider, Dr. Hubert Hörterer, Dr. Thilo Hotfiel, Dr. Alli Gokeler.

Journal

Sports Orthopaedics and Traumatology SOT

Instructions for activating your journal subscription >

Sports Orthopaedics and Traumatology SOT - Call for paper

Sportmedizinische Fortbildung und Qualitätssicherung in Klinik und Praxis

Established: 1984
Languages: English and german


GOTS Geschäftsstelle
Gebäude 14 Bachstraße 18, 07743 Jena (DE)